Logo Langolian szkolenia i kursy 

Langolian > Ogólne Warunki Uczestnictwa w Szkoleniach

 
 

Kontakt ogólnopolski

Email: biuro@langolian.pl

Tel.: 536 988 983

Tel.: 535 988 983

 
 
 
 

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Szkoleniach

1. Zgłoszenie

Procedura zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu otwartym

  • Zgłoś chęć uczestniczenia w szkoleniu pocztą elektroniczną (preferowane) lub telefonicznie.
  • Po otrzymaniu od Konsultanta maila z potwierdzeniem terminu szkolenia, wypełnij przesłany przez niego Formularz Zgłoszeniowy.

Procedura zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym/indywidualnym.

  • Zgłoś chęć uczestniczenia w szkoleniu pocztą elektroniczną (preferowane) lub telefonicznie.
  • Wszelkie warunki przeprowadzenia usługi szkoleniowej zostaną uzgodnione z Osobą Zgłaszającą.
  • Wypełnij przesłany przez Konsultanta Formularz Zgłoszeniowy.

Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego potwierdza przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi i umożliwia wystawienie faktury VAT.
 

W przypadku osób fizycznych oraz osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia (patrz punkt 3. Płatności).
 

Na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Osoba Zgłaszająca otrzyma potwierdzenie realizacji szkolenia w umówionym terminie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 

2. Rezygnacja

Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację, na co najmniej 7 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie.
 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie lub w dniu rozpoczęcia szkolenia (nieobecność) Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana na wezwanie Konsultanta Langolian do zapłacenia 100% ceny szkolenia.
 

Informacja o rezygnacji ze szkolenia musi zostać przekazana Konsultantowi Langolian w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 

3. Płatności

Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z Konsultantem Langolian, na podstawie następujących warunków:

  • Osoba fizyczna i osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny szkolenia, na co najmniej 7 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie.
  • Pozostałe podmioty zobowiązane są do wpłaty przelewem 100% ceny szkolenia, na co najmniej 7 dni roboczych przed pierwszym dniem, w którym ma rozpocząć się szkolenie lub przelewem 100% ceny szkolenia, na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Wybór wariantu płatności dokonywany jest przez przedstawiciela Langolian na podstawie niniejszych warunków.
 

Ceny szkoleń oferowanych przez Langolian są cenami netto w związku z czym należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
 

W przypadku nie dopełnienia przez Osobę Zgłaszającą obowiązków wynikających z warunków płatności Langolian zastrzega sobie prawo wykreślenia jej lub osób przez nią zgłoszonych z listy uczestników szkolenia.
 

W przypadku, gdy szkolenie organizowane przez Langolian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, kwoty wpłacone na poczet udziału w ww. szkoleniu zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Konsultanta Langolian o braku możliwości zrealizowania szkolenia, na rachunek wskazany przez Osobę Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej Langolian zaliczy wpłaconą kwotę na poczet udziału w innych szkoleniach.
 

4. Odwołanie szkolenia

Langolian może odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych, brakiem wolnej sali lub niedostępnością wykładowcy. O fakcie odwołania zajęć zostaną poinformowane Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie.
 

W przypadku odwołania zajęć Osobom Zgłaszającym zwracane są jedynie kwoty wpłacone przez nie na poczet udziału w odwołanym szkoleniu.
 

Langolian zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Zmiany te są na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.langolian.pl.
 

 
 

© Langolian


Szkolenia Bazy danych    Szkolenia MS Office